Utazási információk

 

Ebben a menű pontban irodánk Utazási szerződését tekintheti meg, melyet minden utasunkkal megkötünk.

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyfelől a Dana Travel, mint a NaturExpert Kft – (1185 Budapest, Rozsnyó utca 100.

MKEH reg.szám: U-000988, adószám: 14569661-2-43)

által üzemeltetett buszos társasutazásokat szervező részleg, - továbbiakban utazásszervező által, másfelől:

 Utasok:

 Poziciószám: D1..-00..

Szerződésszám: D1..-00..

 

Utazás megnevezése:

 

Utazás dátuma: 2016. . ( .. nap/... éjszaka)

 

Részvételi díj:         .- Ft / fő különálló ágyas szobában

                               .- Ft / fő francia ágyas szobában

 

Előleg fizetése: a részvételi díj 40 %-a, azaz:

....................- Ft / fő

 Előleg fizetésének módja: banki átutalással, vagy számlára ráfizetéssel az alábbi bankszámla számra kérjük:

 Számlatulajdonos: NaturExpert Kft

Bank neve: MKB Bank Zrt

Bankszámla száma: 10300002-10528415-49020029

IBAN: HU34-1030-0002-1052-8415-4902-0029

1. Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre

 1.1. Az utazási szerződés alapján az utazásszervező köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

 2. Az Utazási szerződés tartalma

2.1. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást az utas megrendelte, a részvételi díj előlegét befizette, az Utazási Iroda a megrendelést elfogadta és a megrendelést nyilvántartásba vette és ezt írásban visszaigazolta.

2.2 Az Utazási iroda az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vételi számát -ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát- az utas/utasok nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.

 3. A szerződés megkötése

3.1. Az utas utazását írásban vagy személyesen az Utazási iroda irodájában vagy bármely, a NaturExpert Kft. által ajánlott, szerződéses jogviszonyban álló partner irodájánál (utazást értékesítő utazásszervező, vagy utazást közvetítő iroda) lefoglalhatja. Érvényes utazási szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a közvetítő iroda rendelkezik érvényes együttműködési szerződéssel. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda az utas részvételi szándékával, befizetett előlegével vagy teljes részvételi díjával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, az Utazási iroda az utazást írásban visszaigazolja és a partner iroda a számlaadatok alapján a részvételi díjat határidőre megfizeti. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget az úti okmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására. Az előleg, az esetleges speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével (kiemelt időszak, vagy nagyobb létszámú zártcsoport), az indulás előtti 30. napig a részvételi díj 40%-a. Ha az előleg megfizetése nem a lefoglalással egy időben történik, az utazási iroda az utas kérésére a kiválasztott úton való részvételi lehetőségét fenntartja az utasnak az előleg megfizetésére kölcsönösen megállapított időpontig. Ha ezen időpontig az utas az előlegét nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az utastól a lefoglalással kapcsolatos költségeinek a megtérítését. A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél a foglaláskor köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást : nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (pl. céges utak, üzleti utak) veszi igénybe, vagy adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

3.2. Az utazási szerződés alapján az utazási vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat teljesíteni, az utas pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

3.3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat az Utazási iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. A katalógusban található általános információk, a lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma és ezen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik.

3.4. A jelentkezéskor a visszaigazoláson minden esetben szerepeltetni kell: az utas nevét, lakcímét, telefonszámát, az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját; az utas által megrendelt szolgáltatásokat; részvételi díjat, valamint a részvételi díjban nem szereplő külön felszámított díjakat.

3.5. Az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utas szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik és az utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen visszaigazolja és az utas a szerződés szerinti összeget befizeti.

3.6. Ha nem az utas személyesen, hanem 3. személy javára foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli- e az utast. Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

3.7. Az Utazási iroda fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az utas a tájékoztatást megkapja és ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza, vagy az Utas aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta.

 4. Szolgáltatások, részvételi díj

4.1. Az Utazási iroda kizárólag a katalógusban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírás szerint valamint az utazás visszaigazolásában, vagy a díj megfizetéséről kiállított számlában felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen, vagy közreműködő (i) útján nyújtani. Az Utazási iroda jogosult az előző mondatban felsorolt okiratokban körülírt szállodai, közlekedési, vendéglátási, vagy egyéb utazási szolgáltatásoknak minőségben teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani az említett okiratokban megnevezett szállodától, közlekedési eszköztől különböző, de kategóriájában azonos szolgáltatás szerint, amennyiben a szolgáltatások teljes körű nyújtását csak így tudja maradéktalanul biztosítani.

4.2. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás/szerződéskötés esetén a teljes részvételi díj esedékes.

Az utas a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 30. napig köteles számla vagy nyugta ellenében megfizetni. (Kivétel esetleges speciális feltételek-kiemelt időszak, nagyobb létszámú zárt csoport, illetve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget szab az utazási vállalkozóra.) A részvételi jegy a teljes összeg befizetése után kerül átadásra. Amennyiben Ön utazását partner irodánál foglalja le a részvételi jegy/utas tájékoztató anyag minden esetben az iroda részére kerül kiküldésre (kb. 7 nappal indulás előtt), miután a részvételi díj maradéktalanul átutalásra került az Utazási iroda részére. Késedelmes fizetés esetén kötbért számolunk fel, illetve a kapott kedvezmények érvényüket veszítik. Az utazási iroda a szerződéstől elállhat, amennyiben az utas a fizetési kötelezettségeinek 8 napon belül nem tesz eleget. Ebben az esetben az utas köteles az Utazási iroda költségeit a 6.3 pont szerinti összegben megtéríteni.

A fizetés banki, postai átutalással, készpénzfizetéssel, vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. Ha az utas a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utas az utazáson nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utast törli a részvételre jelentkezők nyilvántartásából.

Ebben az esetben az iroda kárainak megtérítését igényelheti.

4.3. Ha a katalógus leírása az utas által lefoglalt utazással összefüggésben un. fakultatív szolgáltatásokat (programokat) is tartalmaz, ezeket az Utazási iroda-közreműködője útján-csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma).

4.4. Busszal történő utazásoknál az ülésrendet a befizetések sorrendje dönti el. A részvételi díj megfizetésekor köteles az utazási iroda az utast tájékoztatni az utazáson való részvételre jogosító iratok átadásáról. Az utazási iroda az utazáson való részvételre jogosító iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor köteles az utasnak átadni. Az Utas csak a részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az Utas programban és a részvételi jegyen megadott indulási időpontoktól eltérni nem tudunk! A késésből eredő károkért az Utas felel!

4.5. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni.

Az utas köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit.

 5. A részvételi díj esetleges változása

Az Utazási iroda a szolgáltatás és a díjváltoztatás jogát fenntartja, azonban a díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, vagy a hatósági árának változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza/forint időközi változása miatt kerülhet sor.

Az Utazási iroda köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni. A díjemelés indokát az Utazási iroda az utassal legkésőbb az indulást megelőző 20. nappal közli és tájékoztatja az utast, hogy amennyiben a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, a szerződéstől elállhat. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utasnak öt munkanapon belül jeleznie kell, ha a szerződéstől el kíván állni. Az utazási iroda köteles a 4. pontban írt szolgáltatások és részvételi díj bármilyen megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni.

 6. Az utas elállási és módosítási joga

6.1. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas előzetes nyilatkozattétel nélkül-nem kezdi meg utazását (un. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

6.2. Ha az utas azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy az utazási iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak szerint. Az utas az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat.

6.3. Ha az utas nem a 5.1. pontban meghatározott okból áll el, köteles az Utazási iroda költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:Az utazás megkezdése előtti: 60-36. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a 35-15. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a 24-15.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a 14-7.napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a 6 napon belüli lemondás esetén (vagy az utazáson meg nem jelenés esetén) a részvételi díj 100%-át fizeti bánatpénzként. Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor illetve a szerződés megkötésével egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki.

6.4. Az utas utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megváltoztatása (pl. a szállodaváltozatás) az utazás megkezdéséig - elállásnak és új foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 6.3. pontban írottak megfelelően irányadók.

Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, az Utazási iroda nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani.

6.5. Módosítás esetén az utas köteles a módosítás miatt felmerülő költségeket az Utazási irodának az alábbiak szerint megtéríteni:
- az utazás megkezdése előtti 60. napig: személyenként 3.000,-Ft.

- az utazás megkezdése előtti 60. naptól: a 6.3. pont szerint megfelelően alkalmazandó, elállás esetére megállapított költségtérítés.

 7. Az Utazási iroda elállása

7.1. Az Utazási iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

Ha az Utazási iroda nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, köteles megtéríteni az utasnak az elállás következtében felmerült kárát, beleértve a nem vagyoni károkat is, kivéve, ha:

- az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti,

- a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és az Utazási iroda erről az elállásáról az utast írásban, az utazás megkezdése előtti 7. napig tájékoztatta.

-Az Utazási iroda elállása esetén köteles az utasnak az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy

- ha az utas a felajánlott utazási szolgáltatást nem fogadja el - az utas által befizetett részvételi díjat (díjelőleget) visszafizetni.

 8. Hibás teljesítés/Visszatérítés

8.1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért az Utazási iroda felel. Az Utazási iroda helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást külföldi közreműködő útján teljesíti. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért az utazási vállalkozó felel. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

8.2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet az Utazási iroda úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett az Utazási iroda azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az utas az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az Utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008.(XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

8.3. Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a hiányosságok az Utas vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis major esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre.

8.4. Az Utazási iroda felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a Utazási iroda és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten az Utazási iroda őrizetében volt.

(Ha az utas rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott Biztosító társaság szerződésében foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy megsérüléséből eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért az Utazási iroda felelősséget nem vállal, ez esetben a fuvarozó vállalkozót/ szállodát stb. terheli a felelősség.

8.5. Az Utazási iroda köteles az utazási szerződéssel az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8.6. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

8.7. Az Utazási iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

8.8. Az Utazási iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

8.9. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az Utazási iroda felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért az Utazási iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Az Utazási iroda az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

 9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések

9.1. E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre, és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.1. és 6.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

 10. Biztosítás

10.1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP(baleset, betegség, poggyász) biztosítást, de ennek megkötése minden programunk esetében ajánlott. Kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. Az árak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást! A biztosításról az Utasnak magának kell gondoskodnia, az utazásszervező a biztosítás hiányából adódó problémáknál semmilyen felelősséget nem vállal fel!

 11. Utazás

11.1. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat, menetrend, repülőgéptípus, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. A poggyász szállítása a légitársaság tarifaszállítása (súly és méret) szerint.

11.2. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés.) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége (a lehetőségek figyelembevétele mellett) intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen.

11.3. Az utas késéséből származó károk tekintetében az irodát kártérítési felelősség nem terheli.

11.4. Az Utazási iroda az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja utazásából az Utast, amennyiben az Utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását, magatartásával utastársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megtagadható tőle a további programokon való részvétel. Ilyenkor az Utas hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni. Az irodát ebben az esetben a bizonyítható megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti.

11.5. Amennyiben az utas egyedül utazik, az egyágyas felár az utast terheli.

 12. Jogviták rendezése

12.1. Az Utazási iroda kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésre.

A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. Az Utazási iroda a tájékoztatóban foglaltak változásának jogát fenntartja. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.